เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ชุมชนวัดโคก และชุมชนบ้านเกาะเกรียง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคยารักษาโรค และน้ำยา EM พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ,เจ้าหน้าที่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และ อพม.ในพื้นที่ พร้อมสนง.ปภ.ปท.และส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที


Share:พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


Share:ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 53/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 53/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 และได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share:ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม. (ทีม One Home) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม. (ทีม One Home) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2564 โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี
  2. การบูรณาการทรัพยากร (บุคลากร เงบประมาณ ยานพาหนะ) ในการขับเคลื่อน
    ทีม one home ปีงบประมาณ 2565
  3. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
    ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ในทีม one home จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันต่อไป โดยจังหวัดปทุมธานีมีจำนวครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP จำนวน 55,067 ครัวเรือน


Share:ประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางอุทัยวรรณ พลสมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) ซึ่งในการประชุมได้นำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) มาร่วมวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่
โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial