โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง จัดโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คนพิการทางการเห็น วิทยากร ผู้ช่วยเหลือ คนพิการเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 35 คน ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดรายใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม และยกระดับเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะด้านการนวดของคนตาบอด โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: