โครงการ “ตลาดนัดเราชนะเคลื่อนที่ โดยจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้รับบริการภายใต้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี”

วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัดเราชนะเคลื่อนที่ โดยจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้รับบริการภายใต้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี” พร้อมด้วย นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี คลังจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย และอพม.จังหวัดปทุมธานี โดยตลาดฯกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ให้กับผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์ ได้ใช้สิทธิโครงการเราชนะและมีโอกาสได้ซื้อของตามความต้องการของผู้รับบริการ


Share: