อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”


Share: