ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี


Share: