ประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางอุทัยวรรณ พลสมัคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) ซึ่งในการประชุมได้นำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) มาร่วมวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่
โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share: