ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม. (ทีม One Home) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม. (ทีม One Home) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2564 โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดปทุมธานี
  2. การบูรณาการทรัพยากร (บุคลากร เงบประมาณ ยานพาหนะ) ในการขับเคลื่อน
    ทีม one home ปีงบประมาณ 2565
  3. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
    ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ในทีม one home จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันต่อไป โดยจังหวัดปทุมธานีมีจำนวครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP จำนวน 55,067 ครัวเรือน


Share: