ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้กับศูนย์คนไร้บ้าน (ทีมสหวิชาชีพเพื่อคนไร้บ้าน) ครั้งที่ 1/2564

วันที่​ 22 มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 13.30​น.​ ณ​ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุม โดยนางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้กับศูนย์คนไร้บ้าน (ทีมสหวิชาชีพเพื่อคนไร้บ้าน) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อจัดทำแนวทาง และเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนไร้บ้านร่วมกับภาคประชาชน และรายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อทราบ


Share: