ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการของจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการของจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 2 โครงการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 60 ราย


Share: