ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2564


Share: