ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 53/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 53/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 และได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share: