คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 274/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจในการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์


Share: