กิจกรรม รับวัคซีนป้องกัน COVID 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต


Share: