การเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เสนอเป็นผู้แทนองค์กรฯ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน


Share: