การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัคร และแบบเสนอฯ https://drive.google.com/file/d/1nEI2bumembpXoQOqxpPPhJKCOM17-TnN/view?usp=sharing


Share: