ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

LINE_ALBUM_รูปผู้บริหารและจนท._๒๓๑๒๒๗_2
 
นางดุสิตา เชาวน์เลิศ
 
ตั้งแต่
 
2566 – ปัจจุบัน
หัวหน้าศิริวิมล
 
นางสิริวิมล  เหมะธุรินทร์
 
ตั้งแต่
 
2564 – 2566
-วชิรภูชัย-ommryv3e8x12svqw7zdzgwaffgi9rzshgb1tv5rpm2
 
นางรัชนี วชิรภูชัย
 
ตั้งแต่
 
2563 – 2564
หัวหน้า
 
นางเบญจมาส แก่นเมือง
 
ตั้งแต่
 
2561 – 2563
 
นางรุ่งทิวา   สุดแดน
 
ตั้งแต่
  
2558 – 2561
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial