ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Share: