ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 >>บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง

  1. เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
  2. เรื่อง ประเมินผลงานทางวิชาการ
  3. เรื่อง ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
  4. เรื่อง ลูกหนี้อยู่ที่ไหน
  5. เรื่อง โควิด 19 เป็นเหตุ

https://workdth-my.sharepoint.com/personal/watchara_o_opm_go_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwatchara%5Fo%5Fopm%5Fgo%5Fth%2FDocuments%2Fบทความ%2Fบทความ%20มกราคม%202566%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fwatchara%5Fo%5Fopm%5Fgo%5Fth%2FDocuments%2Fบทความ&ga=1


Share: