กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 หัวข้อการจัดงาน “ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางรัชนี วัชรภูชัย พมจ.ปท หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ.จ.ปท.(ทีมOne home) อพม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 หัวข้อการจัดงาน “ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” และจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้กิจกรรม 1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีในยุค New Normal มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดคลองสี่เมืองใหม่ การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอาหารแห้ง โดยบูรณาการร่วมกับงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


Share: