ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review) พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยในช่วงเช้า เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช) และประชุมหัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความก้าวกน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2563 รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ของหน่วยงาน และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในโครงการบ้านมั่นคง “โครงการปทุมธานีโมเดล”


Share: